top of page

YHDISTYKSEN ÄNNÖT
&
PÖYTÄKIRJAT

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

 

Viikki-speksi ry:n säännöt 

 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1§ 

Yhdistyksen nimi on Viikki-speksi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja virallinen kieli suomi.

Yhdistyksen tarkoitus 2§ 

Yhdistyksen tarkoitus on toimia opiskelijateatterispektaakkelien (myöhemmin speksi) toteuttajana, edistää speksitoimintaa sekä toimia koko Viikin kampuksen ja opiskelijoiden harrastetoiminnan ylläpitämiseksi. Toiminnassa voivat olla mukana yksittäiset henkilöt ja järjestöt. 

Yhdistyksen toiminta ja toimintakausi 3§ 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä ja muiden vapaaehtoisten voimin speksejä. Lisäksi mahdollisuuksien puitteissa järjestetään myös muuta toimintaa kuten koulutuksia, virkistystapahtumia ja pienempiä esiintymisiä. Yhdistys jakaa myös tietoa toiminnastaan ja harjoittaa speksiin liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.6.-31.5.

Toiminnan tukeminen 4§ 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, keikkaluontoisia esiintymisiä, myydä mainostilaa, solmia sponsorisopimuksia, tehdä pienimuotoista talkootyötä sekä vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. 

Jäsenet 5§ 

Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhdistys- ja kunniajäseniä. Jäseneksi voi liittyä speksitoiminnasta kiinnostunut luonnollinen henkilö tai opiskelijayhdistys. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yksinkertaisella enemmistöllä kutsua luonnollisen henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt tai tukenut sen toimintaa tai tarkoitusta.

Hallitus päättää hallituksen kokouksessa jäsenten hyväksymisestä. Jäsenluettelon ja sen sisältämien aiheellisten henkilötietojen ylläpidosta vastaa hallituksen jäsenrekisteristä vastaava henkilö. 

Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua. Jäsenyys kestää viisi toimikautta.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai hän ei enää täytä säännöissä tai laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenelle on annettava muodollinen varoitus ennen erottamista ja mahdollisuus korjata toimintaansa ennen erottamista. Erottamista lievempänä toimena esimerkiksi rikkeinä yhdistyksen yhdenvertaisuussääntöjä vastaan hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhdenvertaisuusvastaavan kanssa voi määrätä henkilön porttikieltoon speksin toimintaan tapauskohtaisesti.

Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen 6§ 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja kesäkokous kesä-heinäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksellä voi olla ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän sisällä vaatimuksen esittämisestä hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksen kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen omalla sähköpostilistalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouskutsussa lähetetään hallituksen hyväksymä esityslista.

Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muut jäsenet, valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen kesäkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkaneelle toimikaudelle sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Produktion esitystila sekä -ajankohta ovat yhdistyksen päätösvallan alla. Hallitus valmistelee esityksen esitystilasta sekä -ajankohdasta yhdistykselle.

Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 7§ 

Kaikilla yhdistyksen luonnollisilla henkilöjäsenillä sekä kunniajäsenillä on läsnäolo-, ääni- ja puheoikeus. Kaikilla yhdistysjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan edustajan tai etäyhteyden välityksellä. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus, tai hyväksyä henkilön jäsenhakemus kokouksessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Päätösvaltaisuus 8§ 

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

Hallitus 9§ 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen toiminta- ja tilikauden ajan yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä lisäksi 0-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen tehtävät 10§ 

Hallituksen tehtävät ovat johtaa yhdistyksen toimintaa, edustaa yhdistystä, laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää jäseneksi hyväksymisestä. Lisäksi hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja vastaa speksien tiimivastaavien rekrytoinnista. 

Hallituksen kokoukset 11§ 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset yhdistyksen omalla sähköpostilistalla vähintään kolme päivää etukäteen. Hallituksen puheenjohtajan katsoessa hätäkokouksen tarpeelliseksi on mahdollista kutsua koolle force majeure -kokous ilman varoaikaa.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu sääntöjen mukaisesti ja läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle ja johtaa kokousta. Yhdistyksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan edustajan tai etäyhteyden välityksellä. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeudet 12§ 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Tilinkäyttöoikeus on taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla, ja hallituksen päätöksen perusteella muilla hallituksen jäsenillä. Hallitus voi jäädyttää henkilön nimenkirjoitusoikeuden hetkellisesti painaviin syihin vedoten seuraavaan yhdistyksen kokoukseen saakka.

Sääntöjen muuttaminen 13§ 

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kun sääntömuutos perusteluineen on esitetty kokouskutsussa, ja se hyväksytään ¾ enemmistöpäätöksellä. Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muutoksista on jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, jonka on esitettävä ne seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkaminen 14§ 

Yhdistys puretaan, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessaan. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varallisuus lahjoitetaan Luonnonperintösäätiölle.

Päivitetty kevätkokouksessa 11.5.2024

Pöytäkirjat


Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous I - 17.6.2023
https://drive.google.com/file/d/1jdRalDkpCR4kqI6hQ_-KY7n7WAfXUX0Z/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous II - 10.07.2023
https://drive.google.com/file/d/13IbQr10mpsTM4vHNBUvlaANJtHcvC_-D/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous III - 13.08.2023
https://drive.google.com/file/d/1aoL9hO8jyGh3jYa3GZvJydelDj0cTncT/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous IV - 13.9.2023
https://drive.google.com/file/d/1jd-AsDeMETBDodq_QYi8q-Jv1kPGS-Ev/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous V - 25.9.2023
https://drive.google.com/file/d/1ePB6fJagm9abJN7NjS7ovWC1nslfjQIj/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous VI - 9.10.2023
https://drive.google.com/file/d/1drEl19_w9o73nIWiH4XA60iVavsIDR9e/view?usp=drive_link

Hallituksen kokous VII - 20.11.2023
https://drive.google.com/file/d/1ReRwIFV5T0NTfCgDaRQbNnjm2UyUQmr2/view?usp=sharing


Hallituksen kokous VIII - 16.12.2023
https://drive.google.com/file/d/19bBO26TsYWLwp17-R3CRe7soP6PI8e_B/view?usp=sharing


Hallituksen kokous IX - 22.1.2024
https://drive.google.com/file/d/1XUW7t5Lz699bSCj72uvLkayFxOsy6u1I/view?usp=sharing

Hallituksen kokous X - 25.2.2024
https://drive.google.com/file/d/1vI6YzGI5H0Yu-vEgN3CvFskSCptBqdz6/view?usp=sharing

Hallituksen kokous XI - 17.4. 2024
https://drive.google.com/file/d/1dicQZ50RZxjRkrxyM62mzG732loFMBxZ/view?usp=sharing

Hallituksen kokous XII - 9.5.2024
https://drive.google.com/file/d/15uf-AH9B_RgxnDsN5fXnrpOndUy5dmrj/view?usp=sharing

Hallituksen kokous XIII - 28.5.2024
https://drive.google.com/file/d/1H9SlpWic0ByFFGLdoeFDHPyOzXa8uumS/view?usp=sharing

Yhdistyksen kokoukset

Kesäkokous - 17.07.2023
https://drive.google.com/file/d/1oIiQkHvI9XMKtpZytFWQNweYYJ_-lnTK/view?usp=drive_link

valittu1_edited.jpg

Anna palautetta!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Auta meitä kehittämään toiminnastamme vielä parempaa!

bottom of page