top of page
speksi-06.jpg

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

logo_edited.png

Viikki-speksi ry:n hallitus vastaa sekä yhdistyksen, että produktion toiminnasta. Hallitus muun muassa valitsee produktiolle ohjaajat ja tuottajat, sekä on vastuussa Viikki-speksin taloudesta ja yhteistyöstä sponsoreiden kanssa. Hallitus järjestää lisäksi tapahtumia ja ohjelmaa speksin jäsenille sekä Viikin kampuksen opiskelijajärjestöjen jäsenille.

Viikki-speksi ry:n jäsenenä voit vaikuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen ja hallituksen kokouksiin. Tämän lisäksi voit lähettää hallitukselle joko anonyymiä palautetta tai nimellisen viestin sähköpostitse. Hallitus pyrkii jatkuvasti kehittää yhdistyksen toimintaa jäsenten palautteeseen ja ideoihin perustuen.

TOIMIKAUDEN 2023-24 HALLITUS

Mari_2_VALITTU (1).jpg

MARI HUMALAJOKI

Puheenjohtaja

Puheenjohtajalla on ylin vastuu niin yhdistyksen kuin produktion toiminnasta, ja hän on yhdistyksen ensisijainen edustaja. Puheenjohtaja aloittaa uuden tuotannon sekä kutsuu koolle yhdistyksen ja hallituksen kokoukset, valvoo projektin kokonaisvaltaista etenemistä ja delegoi tehtäviä sen mukaan. Tekee esityslistat ja mentoroi uudempia tekijöitä. Viime kädessä vastuussa yhdistyksen toiminnan onnistumisesta ja oltava valmis auttamaan kaikessa tarvittavassa.

IMG_9293.jpg

VEERA KURKI

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen toiminnan ja produktion järjestelyissä. Toimii puheenjohtajana silloin kun varsinainen puheenjohtaja on estynyt saapumasta paikalle.

Anniina_VALITTU.jpg

ANNIINA ILVESSAARI

Taloudenhoitaja

Vastaa yhdistyksen taloudesta luomalla vuosittaisen talousarvion ja budjetin ja pitämällä kirjaa yhdistyksen menoista ja tuloista. Vastaa sponsoreiden ja muiden yhteistyökumppaneiden laskutuksesta. Pitää huolta yhdistyksen kuiteista ja tiliasiakirjoista, säilyttää käteiskassaa. Valmistelee toimikauden lopuksi yhdistyksen tilinpäätöksen.

Salla.jpg

SALLA MYLLYS

Tiedottaja

Vastaa yhdistyksen ja produktion sisäisestä sekä ulkoisesta viestinnästä, koordinoiden viestintäkanavien käyttöä ja sisällöntuottoa. Toimii yhteistyössä tuottajan ja markkinointivastaavan kanssa. Tiedottaja ylläpitää myös kontakteja Viikin ja muiden kampusten tiedekunta- ja ainejärjestöihin yhdessä sponsori- ja yrityssuhdevastaavan kanssa.

Tapsa_1_SALLAN SUOSIKKI.jpg

TAPIO HARJU

Sihteeri

Toimii sihteerinä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa.

Maria_3_VALITTU.jpg

MARIA NOUSIAINEN

Sponsori- ja yrityssuhdevastaava

Toimii yhdistyksen yhteyshenkilönä sponsoreille ja yhteistyökumppaneille. Luo yhdessä taloudenhoitajan kanssa tavoitteet sponsoritukien hankinnalle. Päivittää vuosittain sponsoreille lähetettävän mediakortin, joka sisältää vaihtoehdot erilaisille sponsoripaketeille. Suunnittelee yhdessä ohjaajien kanssa speksinäytösten aikana mahdollisesti esitettävät sponsorimainokset.

Olli_2_VALITTU.jpg

OLLI JALONEN

Rekrytointi- ja jäsenrekisterivastaava

Vastaa produktion rekrytoinnin järjestelyistä ja järjestää tuottajien, ohjaajien ja käsikirjoittajan rekrytoinnin kesällä ja muiden tiimivastaavien sekä avoimen rekrytoinnin järjestämisestä syksyllä. Pitää huolta yhdistyksen jäsenrekisteristä ja toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana.

Pinja_3_VALITTU.jpg

PINJA PERKKIÖ

Tapahtumavastaava

On vastuussa produktion sekä yhdistyksen vapaa-ajan tapahtumien järjestelyistä. Järjestää esimerkiksi ekskursioita, sitsejä ja karonkan yhdessä tapahtumatiimin kanssa.

Yleisjäsenet_11.jpg

KARLA MATIS JA ELLI KOUKKARI

Hallituksen yleisjäsenet

Ainejärjestövastaava - Karla Matis

Kerhotilavastaava - Elli Koukkari

Viikki-speksi ry:n hallituksessa voi olla yhdistyksen ohjesäännössä mainittuihin virkoihin valittujen henkilöiden lisäksi myös ylimääräisiä jäseniä. He voivat esimerkiksi auttaa muita hallituksen jäseniä virkojensa toimituksessa tai hoitaa tehtäviä, jotka eivät yksiselitteisesti kuulu minkään viran vastuulle. Tällä hallituskaudella yleisjäsenille kuitenkin annettiin erilliset vastuualueet. Ainejärjestovastaava ylläpitää yhteyksiä Viikin kampuksella toimiviin ainejärjestöihin. Kerhotilavastaava puolestaan hoitaa Pupu-klusteriin liittyviä varauksia.

TOIMIKAUDEN 2023-24
TOIMIHENKILÖT

Kerttu_6_VALITTU.jpg

KERTTU SAUKKOLA

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaava luo vuosittaisen yhdenvertaisuussuunnitelman, joka perustuu kaksivuotiseen, yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyyn yhdenvertaisuusstrategiaan. Hän seuraa näiden toteutumista vuoden ajan ja ilmoittaa hallitukselle tilanteen mukaan mahdollisista ongelmatilanteista. Vastaa produktion häirintäpalautteen keräämisestä sekä produktion aikana että sen jälkeen. Seuraa, että kaikkia kohdellaan produktiossa asianmukaisesti ja yhteisiä pelisääntöjä noudattaen ja toimii puolueettomana, hallituksesta riippumattomana selvittelijänä ongelmatilanteissa.

Maria_ymp_VALITTU.jpg

MARIA NOUSIAINEN

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava luo vuosittaisen ympäristösuunnitelman, joka perustuu kaksivuotiseen, yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyyn ympäristöstrategiaan. Seuraa näiden dokumenttien toteutumista yhdistyksen toiminnassa ja raportoi tästä yhdistyksen hallitukselle. Kannustaa yhdistyksen jäseniä ympäristöystävällisiin tekoihin varsinkin yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. Pyrkii aktiivisesti kehittämään yhdistyksen toiminnasta ympäristöystävällisempää.

New Photos.png

Veera Kurki

Markkinointivastaava

Johtaa markkinoinnin luovaa prosessia ja myös hallinnollisista puolta yhdessä tiedottajan ja tuottajan kanssa. Suunnittelee traileri- ja promokuvaukset yhdessä produktion vastuuhenkilöiden, erityisesti ohjaajan, graafikon ja tuottajan kanssa. Luo vuosittaisen markkinointisuunnitelman, joka kattaa sekä produktion että yhdistyksen yleisen markkinoinnin. Suunnitelman tarkoituksena on selkeyttää hallituksen vuotuisia tavoitteita muun muassa jäsenmäärän kasvulle ja tapahtumien kävijämäärille sekä produktion lipunmyynnille ja luoda ehdotukset näiden tavoitteiden toteuttamiselle. Markkinointivastaava suunnittelee tämän lisäksi markkinointibudjetin yhdessä yhdistyksen hallituksen taloudenhoitajan kanssa.

bottom of page